Aliya & Adi Kaimowitz | 3 November 2016 | Stellenbosch Farm